Bhutan (ภูฏาน)

พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วังดีโปดรัง

(Royal Bhutan Airlines 5 วัน)

ราชอาณาจักรภูฏาน
“ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” (LAND OF THE THUNDER DRAGON)

View Programme

 
รายการที่ระบุนี้เป็นรายการตัวอย่างโดยคร่าวๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2164411, 02-2165780-2, 02-2165750-1 หรือ Email : info@mindvacation.net
ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนการเดินทางตามความประเสงค์ของท่านผู้มีเกียรติ