Visa Assistance

 

Mind Vacation offer services and consulting tourist global visa. The team of professionals with experience and a lot of advice will help and assist at all stages from start to finish whether the preparation and monitoring required with multiple stages and quite cumbersome visa until you get the visa from the embassy. 


บริการยื่น วีซ่าท่องเที่ยว 

มายด์ วาเคชั่น ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และ เอเชีย โดยมายด์มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการยื่นขอวีซ่าทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมายด์จะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านผู้เกียรติในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก จนกระทั่งท่านได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต

ขั้นตอนการขอวีซ่า กับ มายด์ วาเคชั่น