โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

โครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
วันที่ 21 – 23 กันยายน 2555

ณ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

โครงการปฏิบัติธรรม พุทธชยันตี 2600 ปี

บริษัท มายด์ วาเคชั่น จำกัด ได้นำพาพนักงานบริษัท
ร่วมบุญ บำเพ็ญเพียร เจริญจิตภาวณา
เนื่องในวโรกาสพุทธชยันตี 2600 ปี
ณ วัดด่านใน อำเภอ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2555