โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

โครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
วันที่ 21 – 23 กันยายน 2555

ณ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา