อัมมาน-เจราส-นครเปตรา-เดดซี

Jordan-7D-1 Jordan-7D-2 Jordan-7D-3 Jordan-7D-4 Jordan-7D-5